fredag 17. mars 2023

PFN-årsmøtet for 2022 - lørdag 18/2-2023


Årsmøte for 2022 i Peña Flamenca Noruega – Oslo Flamencoklubb

Dato/tid: Lørdag 18. februar 2023 - kl. 19:30

Sted: Hos Maggie Ford på Majorstua, Suhms gate 24, 0362 Oslo, 7. etasje

*Pga beregning av mat og drikke, send en SMS til Maggie – 414 71 799 – om du kommer!

(OBS! Kun barbeint-sevillanas i dag, ikke spikersko i dansen!)                                                           

Dagsorden for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling

2. Opprop og godkjenning av fullmakter

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

6. Styrets beretning – se vedlegg

7. Regnskap – se vedlegg + budsjettforslag for 2023

8. Styrets ansvarsfrihet

9. Saker som styret ønsker å behandle samt saker som skriftlig er oversendt styret minst 7 dager før årsmøtet:

-Endring av vedtekter for Egil Bjørn-Hansens minnegave, § 6 –

*Forslag fra PFN-styret: Tillegg etter første setning i § 6: ”Søkeren må også ha vært medlem minst hele foregående år før det året søknaden sendes inn.”

10. Valg av styremedlemmer, styreleder, varamedlemmer og valgkomité:

*Én person trekker seg fra styret i år. Valgkomitéen har innstilt en kandidat, som vil bli fremstilt på årsmøtet! Eventuelle andre medlemmer som ønsker å stille som kandidater til styret, må snarest sende skriftlig beskjed med kontaktinfo til valgkomitéen ved Anne 95078603 eller til klubbens epost  pfn-osloflamenco@hotmail.com

Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt klubbens kontingent for 2022-2023 og æresmedlemmer.

Enkel servering under årsmøtet. Etter årsmøtet blir det årets første peñakveld.

Vedlagt fullmakt på side 2 kan benyttes av medlemmer som ikke selv kan være til stede på årsmøtet.

NB! Skriv ut fullmakten pluss alle dokumenter og ta med på møtet !

 

FULLMAKT

Undertegnede ………………………………………………………………………………..

gir herved ………………………………………………………………………....................

fullmakt til å møte/stemme på mine vegne ved årsmøtet i Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb den 18. februar 2023.

 

Oslo, ………….. 2023

……………………………………

Medlemmets underskrift

 

*Skriv ut denne fullmakten og ta med på årsmøtet!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar