torsdag 8. oktober 2020

Se: PACO DE LUCIA - lørdag 10. oktober 2020 - kl. 22


PACO DE LUCIA - lørdag 10. oktober 2020 - kl. 22.00 
se link under

Este próximo sábado día 10 de octubre, a partir de las 22h (hora española), 

documental de "IB3 Televisió" sobre PACO DE LUCÍA,

que podremos seguir a través del siguiente enlace de youtube

God fornøyelse!fredag 26. juni 2020

PFN - Utlysning av prosjektmidler 2020PFN-Oslo flamencoklubb har ved ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” satt av midler til prosjekter for å stimulere og fremme utvikling av flamenco i Norge.  Summen er på inntil 10.000 norske kroner og kan kun tildeles medlemmer av klubben.

Søknadsfrist er 15. september 2020.
Les mer retningslinjene for minnegaven (vedlagt).
Søknaden sendes til PFN’s styre på e-post:
Lykke til!

                ️                       ❤     

EGIL var trofast medlem av flamencoklubben i alle år. Han var varmhjertet, raus og omtenksom og genuint opptatt av musikk. Egil døde så alt for tidlig i 2016 bare 61 år gammel og hadde da generøst testamentert en gave til klubben vår på hele 100.000 norske kroner. Ved å dele ut prosjektmidler i hans navn, kan vi også minnes ham som det gode mennesket han var.
Må han hvile i fred!
   ️  ️  ️        ❤ ️ ️    ️ ️ ️ ️       ️  ️  ️         

*Vedlegg:

Egil Bjørn-Hansens minnegave

R e t n i n g s l i n j e r


§ 1 - Bakgrunn og navn
Arven fra Egil Bjørn-Hansen forvaltes av Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb (PFN). 
Minnegaven er opprettet ved at arv etter Egil Bjørn-Hansen på NOK 100 000 tilfalt PFN høsten 2016.
Minnegavens navn er ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” (EBHs minnegave)
Minnegavens retningslinjer skal føyes til PFNs vedtekter som eget tillegg.

§ 2 - Formål
Gaven skal benyttes til støtte av prosjekter fremmet av medlemmer av PFN som er utøvere av flamenco og/eller kunstneriske bidragsytere til fremme av flamenco i Norge. Det kan søkes om støtte til prosjekter/bidrag i form av dans, sang, gitarspill, foto, film, performance, diktning, bokprosjekter, forelesninger m.m.

§ 3 - Minnegavens kapital og forvaltning
Minnegavens midler kan forsterkes med andre gaver og bidrag, forutsatt at slike bidrag ikke kommer i konflikt med de føringer som er gitt i §2. Styret beslutter om slike bidrag kan aksepteres.
Når alle midlene er disponert, avvikles minnegaven.
Gavens midler skal forvaltes adskilt fra øvrige driftsmidler i PFN, og kan ikke brukes for å løse økonomiske eller likviditetsmessige behov i den øvrige virksomheten.
Midlene skal i sin helhet gå til minnegavens formål, og kan ikke disponeres til PFNs generelle driftskostnader.
Midlene skal plasseres på en hensiktsmessig måte som sikrer rimelig avkastning, men uten at det påløper risiko for at midlene kan gå helt eller delvis tapt.
Det kan årlig disponeres inntil NOK 10 000 av minnegaven.

§ 4 - Styrets arbeidsoppgaver og ansvar
Styret i PFN behandler søknader om tilskudd fra minnegaven. 
Styret kan ved behov supplere seg selv med relevante fagpersoner.
Styret har ansvaret for utlysning med søknadsfrist, samt mottak og behandling av søknader.
Styret utformer en begrunnet innstilling med forslag til tilsagn og avslag. 
Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme. 
Styret rapporterer til årsmøtet om arbeidet med søknader og tildeling/avslag. Det skal redegjøres for faglige vurderinger og resultater. Det skal fremlegges egen regnskapsoppstilling for gaven.

§ 5 - Inhabilitet
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Øvrige habilitetshensyn skal vurderes fortløpende.
Forståelsen av nærstående følger Stiftelseslovens §5.

§ 6 - Søknader om tilskudd
Kun medlemmer av PFN kan søke om tilskudd til tiltak som er i samsvar med minnegavens formål.
Er det en gruppe som søker, må alle være medlemmer.
Søknaden skal inneholde et spesifisert budsjett og prosjektet må ikke implisere merkostnader for klubben. Minnegaven er heller ikke ment å være ren konsertstøtte eller honorar for fremføring av prosjektet.
Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende retningslinjer for minnegaven som er fastsatt av PFN.
Styret utformer sin innstilling om tilskudd på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn.
Søkere underrettes om tilsagn eller avslag etter at innstilling er endelig behandlet i styret.
Et medlem kan kun innvilges tilskudd én gang.

§7 – Fremvisning ved gjennomført tiltak
Når et tiltak som har fått tilskudd er gjennomført, skal dette komme PFN til gode ved en fremføring i klubbens regi eller på annen måte styret finner egnet, og som er avtalt med tilskuddsmottaker ved innvilgelse av søknaden.
Hvordan prosjektet skal fremføres må komme frem i søknaden.
Ved offentlige fremføringer og presentasjoner av støttede tiltak, skal det informeres i reklame og annet informasjonsmateriale om at tiltaket er støttet av PFN v/EBHs minnegave.

§ 8 - Klage
Det kunstfaglige skjønn kan ikke påklages eller overprøves. Klager i forhold til saksbehandlingsfeil rettes til styret. Styret vurderer selv hvordan det behandler slike klager.

§ 9 - Endring
Retningslinjene vedtas av PFNs årsmøte.
Forslag til endringer må behandles og godkjennes i PFNs årsmøte. 


*Revidert på PFN-årsmøtet 1. februar 2020.

fredag 7. februar 2020

EBHs minnegave 2019 til Johanna Zwaig

Legger inn Johanna Zwaig sitt innlegg fra Facebook her:


"Glad og takknemlig! På årsmøtet til Peña Flamenca Noruega, Oslo Flamencoklubb sist lørdag fikk jeg diplom, nydelige roser og kr. 10.000 fra Egil Bjørn-Hansens minnegave til utviklingen av en performance lecture. Hjertelig takk til Egil, R.I.P ❤️Hjertelig takk til styret ❤️
Og til flamencointeresserte der ute, meld dere inn i Peña Flamenca Noruega!!
Info om PFN: http://osloflamenco.blogspot.com/"


Gratulerer ❤️ -ligst til Johanna som, etter beste søknad, fikk tildelt prosjektmidlene fra Egil Bjørn-Hansens minnegave for 2019.
Vi gleder oss til å se resultatet av prosjektet ditt!

Bildet kan inneholde: 2 personer, personer smiler, briller, drikk, telefon og innendørs

onsdag 22. januar 2020

PFN-årsmøte lørdag 1. februar 2020 - kl. 19


ÅRSMØTE I PEÑA FLAMENCA NORUEGA - OSLO FLAMENCOKLUBB

lørdag 1. februar 2020 - kl. 19:00Kjære Flamencovenn!

Vi ønsker alle et Godt Nytt År med mange fine flamencoaktiviteter! 
Styret er i gang med planene for 2020, og kommer tilbake med datoer for Feria de Abril, sommerfest, peñakvelder og andre aktiviteter etter hvert.

Først på programmet står PFN’s årsmøte lørdag 1. februar kl. 19:00 
hjemme hos Maggie Ford i Suhmsgate 24, 7.etg. 
(Rett foran NRK på Marienlyst).

Møtet er åpent for betalende medlemmer og æresmedlemmer
og alle disse har stemmerett på årsmøtet.

*Frist for innspill til saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet er 25. januar og må være styret i hende innen da. Forslag kan sendes til foreningens E-Postadresse som svar på denne innkallingen, pfn-osloflamenco@hotmail.com.

Årsmøtedokumenter, dvs. saksliste, regnskap, beretning, fullmaktsskjema og eventuelle innsendte forslag vil sendes ut umiddelbart etter denne fristen.

Som vanlig er det generøs bevertning under selve årsmøtet. Etter årsmøtet blir det klubbkveld for medlemmene med hyggelig samvær med tapas og drikke. Ta gjerne med gitaren.

Og så ser vi videoen:  Bilderesultater for The blood wedding, dvd, fotos" etter Federico García Lorcas drama - spansk tale, engelsk tekst!

*Kontingenten er som før kr 300,- for hovedmedlem og kr 150,- for familiemedlem/student og betales til bankkontonr. 1503 41 45935.

*Pga. innkjøp og tillaging av mat/tapas, vil vi gjerne ha tilbakemelding på om du kommer denne kvelden - send sms til Maggie 414 71 799 eller til epost maggiedonna@hotmail.com 

Bienvenidos! Vel møtt! Vennlig hilsen styret i PFN